Internetowy podręcznik do nauki informatyki i innych przedmiotów w Zespole Szkół Ogólnokształcących STO64


Informatyka Klasa 41  2  3  4  5  6  7  8  9  |10|  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32 
   
    Lekcja 10
  Pliki i foldery. Programy.  
             
 

  
           Zakres materiału
Wyjaśnienie pojęć. Rozszerzenia. Ścieżka dostępu. Różne rozszerzenia, różne typy plików. Zasady nazewnictwa.

Katalog albo folder (obie nazwy oznaczają to samo, ang. directory, folder)

Jest to rodzaj pojemnika (można go porównać np. z teczką czy szufladą), który pomaga w organizacji danych (plików i innych katalogów) na nośnikach pamięci (np. dysk twardy, pendrive, DVD itd.).


Plik (ang. file)

Jakby odpowiednik kartki papieru. Zbiór danych, który służąc do przechowywania informacji pewnego określonego typu. Może to być np. plik graficzny (np. zdjęcie, rysunek), plik tekstowy (np. opowiadanie), plik dźwiękowy (np. jeden utwór), plik wideo (np. nagranie z komórki) itd. Nazwa pliku składa się z nazwy właściwej i rozszerzenia, które jest oddzielone kropką (np. firefox.exe). Rozszerzenie pliku zazwyczaj (domyślnie) nie jest wyświetlone w okienku.

Programy
Wyjątkowe pliki, które potrafią wykonywać jakieś czynności. Powiedzmy, że zwykły plik to kartka, folder to teczka, a program to zbiór kredek do rysowania.

Rozszerzenie pliku
Fragment nazwy pliku (najczęściej trzy ostatnie litery po kropce). Dzięki rozszerzeniu użytkownik bądź system operacyjny może rozpoznać rodzaj pliku. Rozszerzenia mają tylko pliki i programy (foldery nie). Zasady nadawania nazw
Istnieją zasady nazewnictwa plików i folderów. Plik nie może mieć w swojej nazwie pewnych znaków takich jak np pytajnik. W miarę możliwości powinniśmy w nazwach plików unikać polskich liter i dużych liter. Nazwy plików powinny być krótkie i sensowne.

Tworzenie katalogów
Nowy katalog możemy stworzyć na kilka sposobów.

SPOSÓB 1
  1. Otwieramy katalog, w którym chcemy utworzyć nowy folder (jeśli nowy katalog chcemy utworzyć na Pulpicie to ten punkt pomijamy).
  2. Klikamy Prawym Przyciskiem Myszy (w skrócie PPM) pusty obszar w otwartym oknie katalogu (lub na pulpicie)
  3. Z MENU KONTEKSTOWEGO wybieramy opcję NOWY a w kolejnym menu opcję FOLDER (patrz rysunek poniżej)

  1. W nowo utworzonym folderze wprowadzamy jego nazwę - np. WAKACJE (patrz rysunek obok) i zatwierdzamy operację klawiszem ENTER


SPOSÓB 2
  1. Otwieramy katalog, w którym chcemy utworzyć nowy folder.
  2. Klikamy NOWY FOLDER znajdujący na PASKU ZADAŃ (patrz rysunek poniżej)

  1. W nowo utworzonym folderze wprowadzamy jego nazwę - np. WAKACJE (patrz rysunek obok) i zatwierdzamy operację klawiszem ENTER


UWAGA!!!
Jeśli w otwartym oknie folderu na pasku zadań nie ma pozycji NOWY FOLDER to postępujemy tak jak to pokazano na rysunku poniżej.SPOSÓB 3
  1. Otwieramy katalog, w którym chcemy utworzyć nowy folder (jeśli nowy katalog chcemy utworzyć na Pulpicie to ten punkt pomijamy).
  2. Wciskamy kombinację klawiszy CTRL + SHIFT + N
  1. W nowo utworzonym folderze wprowadzamy jego nazwę - np. WAKACJE (patrz rysunek obok) i zatwierdzamy operację klawiszem ENTER


Kolejne zajęcia- o co zapyta nauczyciel, jaką wystawi ocenę?
 
Ocena
Wymagania
Ocena celująca: Tak jak na ocenę BDB, dodatkowo zna rozszerzenia różnych popularnych typów plików - po kilka plików graficznych, tekstowych, muzycznych, filmowych. Potrafi skojarzyć dany plik z wybranym programem.
Ocena bardzo dobra: Uczeń wyczerpująco wyjaśnia, czym są pliki, foldery i programy. Wie, czym jest rozszerzenie i co go oddziela od nazwy właściwej. Potrafi tworzyć foldery wykorzystując wszystkie z podanych na lekcji sposobów. Zmienia nazwy plików. Zna zasady nazewnictwa plików i folderów. Wszystkie czynności wykonuje samodzielnie, bezbłędnie.
Ocena dobra: Uczeń wyczerpująco wyjaśnia, czym są pliki, foldery i programy. Wie, czym jest rozszerzenie i co go oddziela od nazwy właściwej. Potrafi tworzyć foldery wykorzystując dowolny sposób. Zdarzają mu się drobne potknięcia. Zmienia nazwy plików. Zna zasady nazewnictwa plików i folderów.
Ocena dostateczna Uczeń z pomocą nauczyciela wyjaśnia, czym są pliki, foldery i programy. Wie, czym jest rozszerzenie i co go oddziela od nazwy właściwej. Potrafi tworzyć foldery wykorzystując dowolny sposób, potrzebuje jednak pomocy nauczyciela. Zdarzają mu się błędy i potknięcia. Zna zasady nazewnictwa plików i folderów.
Ocena dopuszczająca Uczeń z znaczną pomocą nauczyciela wyjaśnia, czym są pliki, foldery i programy. Potrafi tworzyć foldery wykorzystując dowolny sposób, potrzebuje jednak znacznej pomocy nauczyciela. Popełnia błędy i potknięcia.


Wszystkie lekcje z tego kursu:  1  2  3  4  5  6  7  8  9  |10|  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32 

 Login:


Hasło

Załóż konto

Przypomnij hasło


 
Prawa autorskie- Zespół Szkół Ogólnokształcących STO64 im. Juliusza Słowackiego w Krakowie, autor projektu- nauczyciel STO64 Marek Czerwiński